arrow_drop_up arrow_drop_down

Onze algemene voorwaarden en privacy-statement

BEGRIPPEN

SamenWerkt.nu: het bedrijf inclusief alle natuurlijke personen die werkzaamheden verrichten voor of namens SamenWerkt.nu. Voor de leesbaarheid wordt SamenWerkt.nu benoemd met ‘we’, ‘wij’ en ‘ons’. SamenWerkt.nu en SamenWerkt zijn handelsnamen van SamenWerkt.nu Coöperatie UA. SamenWerkt.nu Coöperatie UA staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77448057.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon (bijv. een werkgever) die aan SamenWerkt.nu een opdracht verstrekt of van SamenWerkt.nu een dienst afneemt.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een sessie, training, workshop, bijeenkomst e.d. Voor de leesbaarheid wordt de deelnemer aangesproken met ‘je’ en ‘jij’.

Sessie: alle diensten die worden ingepland op afspraak, zoals bijvoorbeeld advies of coaching.

Training: alle diensten waarop meerdere deelnemers zich kunnen inschrijven die langer dan 1 dagdeel duren.

Activiteit: daar waar in de voorwaarden staat ‘activiteit’ of ‘activiteiten’ wordt verwezen het aanbod van SamenWerkt.nu waar Deelnemer of Opdrachtgever aan deel kan nemen.

1. TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen SamenWerkt.nu en de Opdrachtgever en/of Deelnemer.

2. AARD VAN DE DIENSTVERLENING

Alle diensten van ons zijn inspanningsverbintenissen. De dienstverlening is gericht om samenwerking, communicatie en groei te verbeteren of vergroten. Dat betekent dat wij geen garantie kunnen geven dat er een concrete strategie gevonden wordt om je behoefte te vervullen.

3. INFORMATIEVERSTREKKING

Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dien jij en/of je Opdrachtgever vooraf aan ons te verstrekken.

4. AANSPRAKELIJKHEID

Wij gaan er vanuit dat je in staat bent voor jezelf te zorgen. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, je eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de dienstverlening als de periode daarna.

We zijn nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die jij hebt genomen, zoals bijvoorbeeld schade aan andere deelnemers.

Indien je schade aanricht op of aan bezittingen of eigendommen van ons of andere deelnemers, kunnen we deze schade op jou verhalen.

Er kunnen door Deelnemer geen rechten worden ontleend voor eventuele gevolg schade, op welke wijze dan ook, door het meedoen aan of het annuleren door ons van een activiteit.

5. PRIVACY & VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Tijdens een sessie: Alles wat besproken wordt tijdens een sessie wordt als vertrouwelijk behandeld.

Tijdens een groepsactiviteit: Als je deelneemt aan een groepsactiviteit dien je alle informatie als vertrouwelijk te behandelen.

Als je vertrouwelijke informatie wilt delen of bespreken, vraag dan eerst toestemming aan de persoon in kwestie. Vraag ook eerst toestemming als je vertrouwelijke informatie wilt bespreken met de persoon in kwestie zelf.

Omgang met vertrouwelijke informatie: Vertrouwelijke informatie wordt door ons nooit gedeeld met derden, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Indien er door ons aantekeningen worden gemaakt, zijn deze geschreven en worden deze nooit gedeeld. Ook niet met jou of de opdrachtgever. Tenzij jij hier toestemming voor geeft.

Als een sessie of groepsactiviteit op een ander moment wordt gebruikt voor uitleg of professionele ontwikkeling dan wordt je privacy beschermt door alle vertrouwelijke informatie weg te laten of te veranderen.

Contactgegevens: SamenWerkt.nu bewaart je contactgegevens voor administratie, zoals bijvoorbeeld voor het verzenden van een factuur.

Gemeten informatie: Met behulp van Google Analytics, Facebook Pixel, Mailblue (Active Campaign) en PhoenixPages wordt gemeten hoe onze mailberichten worden gelezen en de website wordt bezocht.

6. BETALING

Voor sommige activiteiten geldt een aanbetaling. Deze aanbetaling is niet restitueerbaar.

Bij betaalde activiteiten is alleen aanmelden via het formulier niet voldoende. Na inschrijving via de website of per email ontvang je een factuur voor de (aan)betaling. De inschrijving is pas definitief bij het voldoen van de volledige betaling (tenzij hier specifieke afspraken over overeen zijn gekomen).

Alleen op binnenkomst van de (aan)betaling is de plaats in de activiteit gereserveerd.

Facturen worden binnen 5 werkdagen na factuurdatum betaald. Bij betaling het factuurnummer vermelden.

Als je niet betaalt ontvang je een herinnering om binnen 7 dagen te betalen. Als ook dit termijn is verstreken komen de kosten van incasso voor rekening van jou of de Opdrachtgever.

De betaling van het volledige bedrag moet voor de start van de activiteit zijn ontvangen.

Betalingen gebeuren op ons rekeningnummer bij Triodosbank (wat op de factuur vermeldt staat).

7. WACHTLIJST

Is er op het moment van aanmelden geen plaats, dan kun je ons een e-mail sturen om op de wachtlijst te komen. Zodra er een plek vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst benaderd via e-mail. Indien je niet tijdig antwoord, zal de volgende worden benaderd.

8. ANNULERING

Afmelden gaat schriftelijk via e-mail of per post.

Als de afmelding kort dag is betaal je ook (een gedeelte van) de bijdrage om de doorgang van groepsactiviteiten voor de andere deelnemers en onze financiële gezondheid te beschermen. Zie hier de verdeelsleutel:

Activiteit     Afmelding                                       Je betaalt
Sessie binnen 24 uur voor aanvang 100%
binnen 3 dagen voor aanvang 50%
Training binnen 2 weken voor aanvang 100%
                     binnen 1 maand voor aanvang        50%

Ook als je jezelf vergeet af te melden geldt bovenstaande regeling.

Als wij om welke reden dan ook een activiteit annuleren (bijvoorbeeld door te weinig deelnemers), worden de door jou overgemaakte (aan)betalingen teruggestort op je rekening (of die van de Opdrachtgever). We stellen je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte via telefoon of e-mail.

9. Studiebeurs en gespreid betalen

SamenWerkt.nu wilt graag bijdragen aan de ontwikkeling van anderen en wilt dat het aanbod voor iedereen toegankelijk is. Dus als je graag mee doet maar het past je financieel (even) niet, dan is in overleg een betalingsregeling mogelijk.

Per jaar zijn er een beperkt aantal studiebeurzen beschikbaar voor de trainingen. Om hiervoor in aanmerking te komen schrijf je een verzoek met motivatie aan robert@samenwerkt.nu.

Toekenning van de studiebeurs gebeurt uiterlijk 1 week voor de start van de opleiding. Je ontvangt een korte motivatie over de keuze van toekenning/afwijzing. Over de uitkomst van het verzoek kan niet nader worden gecommuniceerd.

10. PLANNING VAN GROEPSACTIVITEITEN

Wij hebben het recht de data en/of tijden van groepsactiviteiten te wijzigen.

Wanneer een activiteit tussentijds onderbroken moet worden, zullen we ons best doen om de activiteit te laten doorgaan zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels, na rato) terug gestort worden.

11. KLACHTEN

Wanneer je niet tevreden bent over een van onze diensten, dien je dit binnen 14 dagen te melden via een e-mail naar info@samenwerkt.nu.

Wij antwoorden binnen maximaal 5 dagen. Met behulp van Verbindende Communicatie brengen we de behoeftes in kaart en gaan we op zoek naar een oplossing.

Indien we er samen niet uitkomen, nodigen we een mediator, als onafhankelijke bemiddelaar, uit om het conflict op te lossen.

12. VRIJWARING

Derden kunnen aan de dienstverlening van SamenWerkt.nu geen rechten ontlenen.

 

Algemene Voorwaarden voor SamenWerkt.nu Coöperatie UA.

Versie 1.1. 23-03-2020

 

Wij gebruiken cookies